Een solide strategie voor je visie

Wat bedoelen we eigenlijk met het begrip visie? In het woordenboek kun je onder meer lezen dat het gaat om “het vermogen om met verbeelding en/of wijsheid te denken over of plannen te maken voor de toekomst. ” Maar in de zakelijke context stuit ik nog te vaak op een ‘visie’ zonder echte doelstelling, die niet gebaseerd is op bewijs of die onvoldoende praktisch is om het bedrijf daadwerkelijk naar de gewenste toekomstige staat te krijgen.

Image holder

Deze onduidelijkheid zou heel goed het gevolg kunnen zijn van een misvatting over wat een visie is. Daarom lees je hier wat een visie is, welke voordelen een goed onderbouwde visie heeft en hoe je een visie creëert die ook praktisch geïmplementeerd kan worden.

Een visie is geen ...

 • verzameling doelstellingen of targets - € 750K in Q4
 • intentieverklaring of mission statement - #1 werkgever in de regio
 • nieuwe slogan voor je bedrijf - Wij werken voor uw veiligheid
 • actieplan

Een visie moet ...

 • een inzichtelijk en concreet beeld schetsen van een toekomst waarin je bedrijf de zakelijke doelstellingen behaalt;
 • compleet en goed onderbouwd zijn, om richting te geven aan je zakelijke beslissingen;
 • levendig en engagerend zijn, en tegelijkertijd voldoende praktisch om je medewerkers te motiveren;
 • betrekking hebben op een periode van 3-5 jaar.

Visie:

“Tegen [datum in de toekomst] ... hebben we aan de hand van [aanpak] ... X bereikt [resultaat].”

Ja, leuk, denk je misschien wel. Nu weet ik wat een visie wel en niet is. Ik heb nu zelfs een sjabloon! Maar hoe zorg ik voor een visie met impact op mijn bedrijf?

De strategie voor het ontwerp van je visie

'Strategie' impliceert dat besluitvorming beïnvloed kan worden door rekening te houden met de wenselijkheid, levensvatbaarheid en uitvoerbaarheid van een mogelijke uitkomst.

'Design' principes, tools, methoden en resultaten worden gebruikt om inzichten te verkrijgen en activiteiten vorm te geven die gericht zijn op het juiste resultaat.

De perspectieven

Wenselijkheid - het ‘menselijke’ perspectief verwijst naar de mate waarin de uitkomst van een project voldoet aan de wensen van mensen.

Levensvatbaarheid - het ‘zakelijke’ perspectief draait om de vraag of de uitkomst zo binnen de organisatie kan worden geborgd, dat deze (middels merkwaarde en klanttevredenheid) op de middellange tot lange termijn waarde creëert.

Uitvoerbaarheid - bij het ‘technologische’ perspectief gaat het erom of de uitkomst met de beschikbare middelen vandaag of in de nabije toekomst concreet vorm kan worden gegeven.

Onderliggende principes

 • Uitdaging: probeer conventies te doorbreken, in plaats van ze te versterken.
 • Openheid: kracht door diversiteit en verschillende perspectieven.
 • Ontdekking: gebruik designtools en -methoden om het denken te prikkelen en te verruimen.
 • Doortastendheid: laat data en inzichten bepalend zijn voor je besluitvorming.
 • Toetsing: toets je hypothesen waar mogelijk in de live-omgeving.

Het ontwerpproces van je visie

Het proces is gebaseerd op de principes van divergent denken (waarbij je je gedachten de vrije loop laat) en convergent denken (filteren en selecteren). Met deze aanpak worden de aannames die een team rond een specifieke uitdaging heeft in aantal verminderd, door hypothesen op te stellen en te toetsen bij de doelgroep.

In de praktijk is dit een iteratief, non-lineair proces. Enkele voorbeelden:

 • Uit onderzoek kwam een aantal overduidelijke problemen naar boven, die onmiddellijk kunnen of moeten worden opgelost. Waar mogelijk, wordt een oplossing geïmplementeerd.
 • Bij het ontwikkelen van prototypen wordt duidelijk dat een bepaald idee of concept niet werkt. Je moet dus weer terug naar de tekentafel.

Het resultaat

Groeimogelijkheden

Met het strategische ontwerpproces ontdek je nieuwe mogelijkheden met betrekking tot klanten, je bedrijfsvoering en de markt, die op de lange termijn benut kunnen worden om echt te transformeren en een leidende positie in te nemen.

Efficiënties

Bovendien stuit je tijdens het proces ook op aandachtspunten waarop op korte en middellange termijn verbetering mogelijk is. Dit zijn zogenaamde hygiene factors, of noodzakelijke voorwaarden, om efficiënties te creëren en te zorgen voor de juiste omstandigheden om gebruik te maken van groeimogelijkheden.

Onderzoek

Er wordt onderzoek gedaan om elk perspectief te verhelderen en een beter beeld te krijgen van wenselijkheid, levensvatbaarheid en uitvoerbaarheid. Tegelijkertijd verzamelen we kwalitatieve en kwantitatieve gegevens waarmee het projectteam inzicht krijgt in de klanten en de beste manieren om hen te helpen, de bedrijfsvoering en de markt waarin men actief is, bestaande technologieën en trends voor de toekomst.

Methoden en uitkomsten omvatten onder meer:

Bureau-onderzoek, etnografisch onderzoek, doelgroeponderzoek, co-creationworkshops, technische audits, uit te voeren taken, trends voor de toekomst, beste praktijken voor dienstverlening, etc.

Synthese

In deze fase van het proces analyseert het projectteam alle bevindingen met verschillende onderbouwingen, zodat datasets rijker en veelomvattender worden. Voor een optimale analyse is het belangrijk dat gegevens worden gevisualiseerd. Niet alleen krijgt complexe informatie daarmee een relationele structuur en worden patronen zichtbaar, de visuele weergave maakt ook duidelijk waar nog informatie ontbreekt.

Methoden en uitkomsten omvatten onder meer:

Het creëren van persona, bestaande customer journey maps en employee journey maps, system maps, ontwerp voor de waardepropositie, business model canvas, concurrentiematrix, etc.

Ideevorming

Met ideevorming bedoelen we het proces van het genereren, diversifiëren, ontwikkelen, sorteren, rangschikken en selecteren van ideeën, op basis van synthese van alle onderzoeksgegevens. Ideeën moeten systematisch worden gegenereerd, vermengd, op andere wijzen worden gecombineerd, gedistilleerd, ontwikkeld of worden geparkeerd. Tijdens deze fase moeten experts met inhoudelijke kennis worden betrokken.

Methoden en uitkomsten omvatten onder meer:

‘How Might We’s’ (HMW’s), lightning demo’s, design-thinkingworkshops, ideevorming van journey en system maps, brainstorming, bodystorming, etc.

Design

In de ontwerp- of designfase vormt alle voorgaande informatie, onderzoek, synthese en ideevorming de basis voor hoe een werkzame en effectieve visie kan worden bepaald. Visieverklaringen, oplossingen en concepten worden geschetst en gecreëerd. Prototypen met verschillende fidelity-niveaus worden gemaakt, getest en verbeterd. Dit is een proces van trial and error, waarbij te implementeren ideeën nader worden uitgewerkt.

Methoden en uitkomsten omvatten onder meer:

Toekomstige customer journey maps en employee journey maps, toekomstige system maps, storyboards, conceptposters, service-blueprints, visieverklaringen en -principes, etc.

Implementatiestrategie

Na de fasen van experimenteren, ontwerpen en toetsen, begint met de implementatie de fase van productie en uitrol. Het doel is om impact te maken op de medewerkers, organisatie en omzet. Voor de implementatie van strategische designprojecten kan gebruikgemaakt worden van verschillende disciplines, zoals verandermanagement voor organisatieprocessen, software development voor apps en software of het opnieuw ontwerpen van een omgeving.

Methoden en uitkomsten omvatten onder meer:

Vision wheels, solution flatplans, visionvideo’s, innovatie-stappenplannen, actieplannen, backlogitems/-stories, etc.

Het resultaat

Het resultaat is een innovatief stappenplan dat de vereiste onderdelen van het ecosysteem van de organisatie schetst die noodzakelijk zijn om de visie te realiseren.

Blijf concurrerend (hygiëne)

 • Periode van 0-12 maanden.
 • Onderzoek bestaande markten die het bedrijf momenteel bedient en de huidige technologie die wordt gebruikt.
 • Creëer de mogelijkheid voor een snelle verandering van technologie, om uitvoering van de strategie optimaal mogelijk te maken.

Positioneer je als leider

 • Periode van 12-36 maanden.
 • Onderzoek bestaande markten die het bedrijf momenteel niet bedient en bestaande technologie die niet wordt gebruikt.
 • Bepaal hoe je klanten gebruik willen maken van je producten en diensten.

Echt transformerend

 • Periode van 36+ maanden.
 • Verken nieuwe markten en nieuwe technologieën.
 • Creëer nieuwe, innovatieve bedrijfsmodellen, grondige evaluatie en herontwerp van processen, organisatiestructuren en leiderschap.

Voorbeelden van producten

Gedragspersona's

Een persona is een profiel dat staat voor een bepaalde groep mensen. Dat kan een groep klanten of gebruikers zijn, maar ook een aantal medewerkers of elke andere groep met stakeholders. Het profiel is geen stereotype, maar een archetype dat is gebaseerd op kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Je kunt persona's gebruiken om bevindingen en inzichten te delen met het projectteam, met verschillende afdelingen of zelfs organisaties. Het doel is om te zorgen voor empathie en een gedeeld begrip van je doelgroep.

Journey maps

Journey maps geven een visuele beschrijving van de menselijke ervaring over een bepaalde periode. Dit kan bijvoorbeeld een afbeelding van een klantreis zijn, waarin de algehele ervaring van de klant met een dienst, product of merk wordt gevisualiseerd. Zo worden knelpunten en lacunes in de klantervaring zichtbaar en kan gezocht worden naar mogelijke oplossingen.

Storyboards

Een storyboard is een lineaire serie illustraties die samen een ervaring uitbeelden.

 • Visualisering: door een idee of concept visueel uit te beelden, wordt het inzichtelijker. Een afbeelding kan meer uitdrukken dan woorden alleen en voegt een extra laag van betekenis toe die behulpzaam is bij de ideevorming
 • Empathie: een storyboard maakt het verhaal herkenbaar voor mensen. Als mensen vereenzelvigen we ons eerder met personages die geconfronteerd worden met uitdagingen die lijken op de onze.
 • Betrokkenheid: verhalen trekken de aandacht. Mensen reageren van nature op verhalen. Dit is van groot belang bij het presenteren van een visie.

Business model canvas

Het business model canvas (BMC) is een sjabloon waarbij je met negen belangrijke bouwblokken een bedrijfsmodel schetst. Het schept verduidelijking over de invloed van de verschillende mogelijkheden op de ervaringen van klanten en medewerkers en op de zakelijk impact. Je kunt met een BMC ook de concurrentie in kaart brengen en jouw bedrijfsmodel met dat van hen vergelijken. Dit geeft je informatie over de vraag of je je moet differentiëren van je concurrenten.

Service blueprints

Een service-blueprint kun je zien als een uitbreiding van een journey map. Ze worden gemaakt om klantervaringen te verbinden met frontstage, backstage en ondersteunende processen.

 • Frontstage: verwijst naar mensen en processen waarmee de gebruiker direct contact heeft.
 • Backstage: staat voor mensen en processen die onzichtbaar zijn voor de gebruiker.

Dit is een visuele weergave van hoe activiteiten van een klant dienstverleningsprocessen op gang brengen. Andersom kan ook: interne processen zijn dan de trigger voor klantactiviteiten. Bovendien is het mogelijk om aan de hand van een aantal activiteiten voor ideevorming interne en externe kansen te identificeren.

Prototypes

Een bedrijf kan met prototypen:

 • snel belangrijke aspecten van een nieuw concept voor dienstverlening identificeren en verschillende alternatieve oplossingen verkennen;
 • op systematische wijze evalueren welke oplossingen zouden kunnen werken in de dagelijkse praktijk van de doelgroep;
 • op effectieve wijze een gedeeld begrip creëren van de eerste ideeën en concepten, en de communicatie, samenwerking en deelname van interdisciplinaire belanghebbenden verbeteren.

Vision wheel

Vision wheels hebben centraal een propositie, met daaromheen een klein aantal klantervaringsprincipes die het grote idee mede kwalificeren. Deze ervaringsprincipes worden gebruikt ter referentie, om te zorgen voor praktische oplossingen en te controleren of beslissingen kloppen voor de doelgroep. Dit wordt gedaan aan het einde van de onderzoekende en verbeeldende fasen.

Van binnen naar buiten:

 • Een centraal, fundamenteel idee dat beschrijft welke rol je wilt spelen in het leven van je klanten of wat het grootste voordeel is waarvan je wilt dat je klanten genieten.
 • Een aantal verklaringen die dit centrale idee onderbouwen en helpen kwalificeren, geschreven naar de klant toe – niet als doelstelling van je organisatie.
 • Een aantal afzonderlijke oplossingen, kenmerken en ervaringen; ook wel bekend als hallmarks.

Solution flatplans

Flatplans zijn de instructies voor kansen met de potentie voor grote impact

Stel, je ontdekt door het service-blueprint-proces een kans om een nieuw systeem in te voeren waardoor de efficiëntie van de organisatie en de klantervaring verbetert. Dit samengevatte document is dan de brief voor de medewerkers die op hoger niveau het systeem ontwerpen en ontwikkelen.

Informatiemateriaal over je visie

Via de processen van onderzoek, synthese, ideevorming, ontwerpen en testen zijn we gekomen tot een gevalideerde propositie en kunnen we de toekomstige situatie beter beschrijven. Dit kan leiden tot een eindproduct zoals een serie video's of conceptposters over de visie. Die visie kan gekoppeld worden aan de presentatie van concepten voor een nieuw product of een nieuwe dienst, verbeteringen in de klant- en medewerkerservaring of aan hoe trends van morgen invloed kunnen hebben op de markt die je bedient.

Deze producten kunnen op meerdere manieren worden gebruikt. Met de kracht van storytelling kun je je doelmarkt betrekken met een concretere visie, en zo van invloed zijn op de positie die je bedrijf heeft als opiniemaker, interne en externe communicatie, en projectinvesteringen.

Worth

Met 15 jaar ervaring achter ons, weten we dat verandering het enige is dat blijft. Een bedrijf verliest zijn concurrentievoordeel wanneer:

 • de organisatie niet langer is afgestemd op één gedeeld doel;
 • technologie een beperking wordt, in plaats van dat het mogelijkheden biedt;
 • de ervaring van de klant de verwachtingen niet inlost.

Met Worth kan je bedrijf de verandering aan

 • Een overtuigend, design-gedreven visie zorgt voor afstemming en een gedeeld doel.
 • Omdat we ontwikkelingen op de voet volgen, zien we eerder potentiële kansen
 • Flexibele oplossingen, aangepast op je zakelijke behoeften en de behoeften van de klant.
 • Probleemloze ervaringen voor je interne en externe klanten.

Wat is uw situatie?

Laten we contact opnemen en onderzoeken hoe we jouw initiatief succesvoller kunnen maken. Wat beschrijft jouw situatie het beste?